Disclaimer | Bentheimer-Holz GmbH


Bentheimer-Holz GmbH

Am Bahndamm 3

D-48455 Bad Bentheim

 

Fon: +49 (0)5922 9872-0

Fax: +49 (0)5922 9872-30

E-Mail: info(at)bentheimer-holz.com

 

Bedrijfsleiding: Christiaan olde Bolhaar

 

BTW-identificatienummer: DE 811 492 784

Registratie Court: Amtsgericht Osnabrück

K. v. K. nummer: HR B 130595

 

Verantwoordelijk voor de inhoud (volgens § 10 paragraaf 3 MDStV): Christiaan olde Bolhaar

 

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Op schade van materiële of ideëele aard gebaseerde aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten voor zover de auteur niet aantoonbaar schuldig is aan opzet of ernstige nalatigheid.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina′s of het gehele aanbod zonder specifieke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, en om de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten

   

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend dan van kracht worden wanneer de auteur weet heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk zou zijn en het hem in redelijkheid gevraagd zou kunnen worden om benutting ervan te verhinderen in het geval van onwettige inhoud.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat hem op het moment van het aanbrengen van de links geen illegale inhoud op de te koppelen pagina′s bekend was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en het auteurschap van de gekoppelde pagina′s heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich bij deze uitdrukkelijk van de inhoud van alle gekoppelde pagina′s die is gewijzigd na het aanbrengen van de links. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aangebrachte links en verwijzingen, evenals voor teksten die door derden zijn toegevoegd aan door de auteur beschikbaar gestelde gastenboeken, discussieforums, link-indexen, mailinglijsten en alle andere database-vormen waartoe derden schrijftoegang hebben. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van informatie die op dergelijke wijze wordt aangeboden, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene die slechts door middel van links naar de publicatie verwijst.
 

   

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in acht te nemen, door hemzelf geproduceerde afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of gebruik te maken van afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten waarop geen rechten rusten.Alle in het internet-aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn zonder inperking onderhevig aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende eigenaars. Op grond van het noemen alleen, mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf geproduceerde objecten blijft uitsluitend in handen van de auteur van de pagina′s. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is het niet toegestaan dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te reproduceren of te gebruiken in andere elektronische of gedrukte publicaties.

   

4. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internet-aanbod de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), vindt het prijsgeven daarvan door de gebruiker uitdrukkelijk plaats op vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover dit technisch mogelijk is en in redelijkheid gevraagd kan worden - ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van anoniem gemaakte gegevens of een pseudoniem. Gebruik door derden van de in het kader van het impressum of vergeljkbare gegevens gepubliceerde contactgegevens, zoals het postadres, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie, is niet toegestaan. Bij overtreding van dit verbod zijn juridische stappen tegen de verzenders van zogeheten spam-mail uitdrukkelijk voorbehouden.

   

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internet-aanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of onvolledig overeenstemmen met de geldende toestand van het recht, blijven de overige gedeelten van het document wat inhoud en geldigheid betreft, hierdoor onaangetast.